تبلیغات
هــــــمراز مــــــــــن - ادعای انسانیت

مـــن

 بین  آدمهـایـی هستم کـه اِدعـای انسـانیت دارند

سـاز میـزننـد و  بــایــــد

بـه سـازشـان بـــِــرقصـی!!!!!

رنگـهـای گـونـاگـونـی میشـونـد ...

امـا تـو بــایــــد یکـرنــــــــگ بـاشـی بـا آنهـا

دروغ میگـوینـد ، خَـر فـرضـَـــــت میکننـد!!!!!

امـا تـو بـایــــد صـداقــَــــت داشتـه بـاشـی

دَردَت مــــــیدهنـد

 و نـــبـایـــــد دَمــــ بـزنـی!!

دردهـایشـان را بـــایـــــد درکـ کنـی!

امـــــا مـرهــَــمـی بـر زخمهـایـــت نـــمــی گـذارنـد

دوستـی هـایشـان سـاعتـی است

امـا تـو بـــایــــد در هــَـــــــمـه حـال بـه یـادشـان بـاشـی!!!!

گیـر کـرده اَم بیـن ایـن

بـــایــــد هــا و نـبــایــــد هــا

خــَـــــــستـه ام
طبقه بندی: دل شکستگی،
برچسب ها: ادعای انسانیت، ساز، رقص، مرهم، صداقت، باید و نباید،

تاریخ : جمعه نوزدهم شهریور 1395 | 10:24 بعد از ظهر | نویسنده : همراز تنهایی من | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.